Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

I.

Úvodné ustanovenia

1) Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné

podmienky") obchodnej spoločnosti Family Members

Bohemia s.r.o., so sídlom Drahobejlova 2391/13, Libeň, 190

00 Praha 9, identifikačné číslo: 04461533, zapísanej

v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe,

spisová značka C 248042 (ďalej len „Predávajúci") upravujú

v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb.,

Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „OZ"),

vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté

v súvislosti s kúpnou zmluvou alebo na jej základe (ďalej len

„kúpna zmluva") uzatváranou medzi predávajúcim a fyzickou

osobou so záujmom o kúpu tovaru (ďalej len „Kupujúci")

prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho.

Internetový obchod Predávajúci prevádzkuje na webovej

stránke umiestnenej na internetovej adrese

označenej doménovým menom www.sk.fmworld.com (ďalej len

„webová stránka"). Uzatváranie kúpnych zmlúv je umožnené

prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len

„webové rozhranie obchodu").

2) Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou

súčasťou kúpnej zmluvy.

3) Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba,

ktorá má v úmysle uzavrieť kúpnu zmluvu, je právnickou

osobou či osobou, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu v rámci svojej

podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu

svojho povolania.

4) Predávajúci je oprávnený obchodné podmienky jednostranne

meniť. V takom prípade je Predávajúci povinný zmenu oznámiť

tým, že uverejní nové znenie obchodných podmienok na

webovej stránke. Nové obchodné podmienky sú účinné dňom

zverejnenia na webovej stránke, ak nie je v nových obchodných

podmienkach výslovne uvedený neskorší dátum ich účinnosti.

Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti

vzniknuté počas účinnosti predchádzajúceho znenia

obchodných podmienok.

II.

Definície niektorých pojmov

uzavrieť kúpnu zmluvu týkajúcu sa tohto tovaru. Ustanovenie

§ 1732 ods. 2 OZ sa nepoužije.

2) Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to

vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru sú

uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých

súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti v čase,

keď sú zobrazované na webovom rozhraní obchodu. Týmto

ustanovením nie je obmedzená možnosť Predávajúceho

uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých

podmienok.

3) Webová stránka a webové rozhranie obchodu obsahuje aj

informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru.

Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru

uvedené na webovom rozhraní obchodu platí iba v prípadoch,

keď je tovar doručovaný v rámci územia Českej republiky.

4) Kúpna zmluva môže byť uzatvorená iba s členom Klubu

FM GROUP, t. j. osobou, ktorá požiadala o Členstvo v Klube

FM GROUP a ktorej bolo pridelené Registračné číslo.

5) Objednávka Kupujúceho urobená prostredníctvom webového

rozhrania Predávajúceho alebo prostredníctvom telefónu je

záväzným návrhom Kupujúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy

s Predávajúcim, pričom súčasťou tohto návrhu je znenie týchto

obchodných podmienok. Predávajúci potvrdí okamžite prijatie

objednávky prostredníctvom e-mailu, pričom toto potvrdenie

nie je akceptáciou predávajúceho návrhu na uzatvorenie kúpnej

zmluvy.

6) Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru

objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny,

predpokladané náklady na dopravu) požiadať Kupujúceho

o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či

telefonicky).

7) Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na

diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté

Kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku

v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na

internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí

Kupujúci sám.

8) Kúpna zmluva je uzatvorená akceptáciou návrhu na uzatvorenie

kúpnej zmluvy zo strany Predávajúceho, pričom za akceptáciu

sa považuje odoslanie tovaru Predávajúceho Kupujúcemu alebo

výslovná akceptácia Predávajúceho prostredníctvom e-mailu

alebo písomne.

9) Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej

kúpnej ceny tovaru.

1) „FM GROUP" – označuje Predávajúceho, spoločnosť

FM GROUP World Artur Trawiński sp. z ogranicziną

odpowiedzialnością Sp. k. (spoločnosť s r. o. a komanditná

spol.) so sídlom vo Vroclave, ulica Żmigrodzka 247 (Obchodný

register: 0000268185, DIČ: 895-187-00-93), a pridružené

subjekty týchto spoločností.

2) „Klub FM GROUP" – označuje sieť distribútorov FM GROUP,

3) „Členstvo v Klube FM GROUP" – označuje stav, keď

záujemca o členstvo uzavrel zmluvu o účasti v Klube

4) „Registračné číslo" – označuje číslo člena klubu zložené

z radu čísel a písmen, ktoré člen Klubu FM GROUP dostane po

uzatvorení zmluvy o účasti v Klube FM GROUP,

5) „Partnerská zóna" – označuje webové rozhranie, ktoré je

členovi klubu prístupné po zadaní jeho Registračného čísla

IV.

Kúpna cena a platobné podmienky

III.

Uzatvorenie kúpnej zmluvy

1) Všetka prezentácia tovaru umiestnená na webovom rozhraní je

informatívneho charakteru a Predávajúci nie je povinný

1) Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru

podľa kúpnej zmluvy môže Kupujúci uhradiť Predávajúcemu

nasledujúcimi spôsobmi:

a. v hotovosti vo výdajniach Predávajúceho,

b. bezhotovostne prevodom na účet Predávajúceho,

c. bezhotovostne platobnou kartou,

d. v hotovosti na dobierku v mieste určenom Kupujúcim

2) Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumejú sa ďalej kúpnou

cenou i náklady spojené s balením a dodaním tovaru.

3) Predávajúci nepožaduje od Kupujúceho zálohu či inú obdobnú

platbu.

1

v objednávke.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

4) V prípade platby v hotovosti či v prípade platby na dobierku je

kúpna cena splatná pri doručení tovaru.

5) V prípade navrhnutia platby bezhotovostným prevodom alebo

bezhotovostne platobnou kartou je uzatvorenie kúpnej zmluvy

podmienené zaplatením sumy zodpovedajúcej navrhnutej

kúpnej cene na účet predávajúceho.

V.

Preprava a dodanie tovaru

Drahobejlova 2391/13, Libeň, 190 00 Praha 9. Za okamih

uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, keď Predávajúci

dostal od Kupujúceho reklamovaný tovar.

4) Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z chyby do 24 mesiacov

od prevzatia. Ak sa prejaví chyba v priebehu 6 mesiacov od

prevzatia, predpokladá sa, že vec bola chybná už pri prevzatí.

5) Kupujúci môže požadovať vybavenie reklamácie v závislosti od

toho, či chybné plnenie predstavuje podstatné alebo

nepodstatné porušenie zmluvy a či je chyba odstrániteľná alebo

neodstrániteľná spôsobom v súlade so zákonom, t. j.

a. dodaním nového tovaru bez chýb (výmena tovaru), pokiaľ

1) Náklady na poštovné a balné nesie Kupujúci podľa spôsobu,

ktorý zvolil pri objednaní tovaru, a sú súčasťou navrhnutej

kúpnej ceny. Tieto náklady sa riadia cenami uvedenými na

webovej stránke Predávajúceho v okamihu objednávky.

2) V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe

zvláštnej požiadavky Kupujúceho, nesie Kupujúci všetko riziko

tohto ním zvoleného spôsobu prepravy a prípadné dodatočné

náklady s ním spojené. Kupujúci je povinný tieto náklady

uhradiť Predávajúcemu spolu s kúpnou cenou.

3) Ak je Predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na

miesto určené Kupujúcim v objednávke, je Kupujúci povinný

prevziať tovar pri dodaní.

4) V prípade, že je z dôvodov na strane Kupujúceho nutné tovar

doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené

v objednávke, je Kupujúci povinný uhradiť náklady spojené

s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené

s iným spôsobom doručenia.

5) Pri prevzatí tovaru od prepravcu je Kupujúci povinný

skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade

akýchkoľvek nedostatkov toto okamžite oznámiť prepravcovi.

V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho

o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí Kupujúci zásielku

od prepravcu prevziať.

6) Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu

upraviť zvláštne dodacie podmienky Predávajúceho, ak sú

Predávajúcim vydané a zverejnené na webovej stránke.

b. výmenou súčasti tovaru, pokiaľ sa chyba týka iba súčasti

to nie je vzhľadom na povahu tovaru neprimerané,

v prípade kúpy použitého tovaru má kupujúci namiesto

práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu,

tovaru a ak je to možné, v prípade kúpy použitého tovaru

má kupujúci namiesto práva na výmenu súčasti tovaru

právo na primeranú zľavu,

c. bezplatným odstránením chyby opravou veci,

d. poskytnutím primeranej zľavy,

e. odstúpením od zmluvy, pokiaľ vyššie uvedené nie je

možné.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

VII.

VI.

Práva z chybného plnenia

1) Práva a povinnosti zmluvných strán týkajúce sa práv

z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými

právnymi predpismi Českej republiky.

2) Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá

chyby. Najmä, že v čase, keď na Kupujúceho prešlo

nebezpečenstvo škody na veci:

a. má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba

dohoda, má také vlastnosti, ktoré Predávajúci opísal na

webovej stránke v okamihu objednávky alebo ktoré

Kupujúci mohol očakávať s ohľadom na povahu tovaru

a na základe reklamy uskutočňovanej Predávajúcim,

b. sa tovar hodí na účel, ktorý na jeho použitie Predávajúci

uvádza alebo na ktorý sa tovar tohto druhu obvykle

c. tovar zodpovedá akosťou alebo informáciami na webovej

stránke v okamihu objednávky,

d. je tovar v zodpovedajúcom množstve a má zodpovedajúcu

e. tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov a nemá

právne chyby.

3) Práva z chybného plnenia uplatňuje Kupujúci u Predávajúceho

na adrese Family Members Bohemia s.r.o., so sídlom

1) Kupujúci má v súlade s § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka

právo od kúpnej zmluvy odstúpiť bez udania dôvodu, a to do

štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru. Ak je predmetom

kúpnej zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie

niekoľkých častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej

dodávky tovaru.

2) Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť Predávajúcemu

odoslané v tejto lehote prostredníctvom e-mailu alebo písomne

na adresu Predávajúceho.

3) Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovení § 1837 OZ nie

je možné okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke

tovaru, ktorý bol upravený podľa priania Kupujúceho alebo pre

jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol po

dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, od kúpnej zmluvy

o dodávke tovaru v uzatvorenom obale, ktoré spotrebiteľ

z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť,

a od kúpnej zmluvy o dodávke zvukovej alebo obrazovej

nahrávky alebo počítačového programu, pokiaľ porušil ich

pôvodný obal.

4) Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí obsahovať nasledujúce

údaje:

a. kontaktné údaje Predávajúceho a Kupujúceho,

b. oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy s uvedením

c. kópiu dokladu o kúpe tovaru a požadovaný spôsob

dátumu a identifikácie tovaru kúpeného na základe

predmetnej kúpnej zmluvy,

vrátenia kúpnej ceny (číslo účtu alebo adresu, na ktorú

majú byť peniaze zaslané zloženkou); ak nezvolí Kupujúci

spôsob vrátenia prijatých peňažných prostriedkov, budú

Kupujúcemu peňažné prostriedky vrátené rovnakým

spôsobom, ako boli od Kupujúceho na základe kúpnej

zmluvy prijaté,

d. dátum objednania/prijatia tovaru,

2

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

e. podpis Kupujúceho (pokiaľ je odstúpenie zasielané

v listinnej podobe).

5) V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od

začiatku ruší a tovar musí byť vrátený Predávajúcemu do

štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy. Lehota sa

považuje za zachovanú, pokiaľ Kupujúci odošle tovar späť

Predávajúcemu pred uplynutím uvedenej 14-dňovej lehoty.

Predávajúci vráti peňažné prostriedky prijaté od Kupujúceho do

štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy Kupujúcim,

a to spôsobom špecifikovaným v čl. VII ods. 4 písm. c).

Predávajúci je takisto oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté

Kupujúcim už pri vrátení tovaru Kupujúcim či iným spôsobom,

pokiaľ s tým Kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým

Kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi Kupujúci od kúpnej

zmluvy, Predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné

prostriedky Kupujúcemu skôr, než mu bude Kupujúcim

odovzdaný späť predmetný tovar alebo kým bude

Predávajúcemu preukázané, že Kupujúci už tovar odoslal späť,

podľa toho, čo nastane skôr.

6) Pokiaľ Kupujúci zvolil na prepravu tovaru iný než najlacnejší

spôsob dodania tovaru ponúkaný Prenajímateľom, vráti

Predávajúci Kupujúcemu časť kúpnej ceny zodpovedajúcej

nákladom na dodanie tovaru kupujúcemu iba vo výške

zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania

7) Ak odstúpi Kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie priame náklady

spojené s vrátením tovaru Predávajúcemu, a to i v tom prípade,

keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou

poštovou cestou.

8) Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku

nakladania s týmto tovarom iným spôsobom, než je nutný

na oboznámenie sa s povahou a vlastnosťami tovaru vrátane

jeho funkčnosti.

9) Ak je spolu s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je

darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená

s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od

kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva účinnosť

a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť

i poskytnutý darček.

Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

1) Kupujúci súhlasí s doručovaním v rámci právneho vzťahu

s Predávajúcim na svoju e-mailovú adresu, ktorú uvedie

2) Predávajúci nie je vo vzťahu ku Kupujúcemu viazaný žiadnymi

kódexmi správania v zmysle ustanovení § 1826 ods. 1 písm. e)

3) Prípadné sťažnosti súvisiace s kúpnou zmluvou a jej plnením je

Kupujúci oprávnený zaslať Predávajúcemu písomne

prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb. Vo svojej

sťažnosti je Kupujúci povinný uviesť najmä predmet svojej

sťažnosti a to, čoho sa sťažnosťou domáha. Ak nebude možné

vybaviť sťažnosť Kupujúceho na mieste, informuje Predávajúci

Kupujúceho o spôsobe vybavenia sťažnosti s uvedením

dôvodov takého vybavenia v textovej podobe v zmysle § 1819

OZ prostredníctvom e-mailovej adresy Kupujúceho do 10 dní od

prijatia sťažnosti.

4) Kupujúci je oprávnený obrátiť sa so svojou sťažnosťou takisto

na príslušný živnostenský úrad, popr. Českú obchodnú

inšpekciu vykonávajúcu vo vymedzenom rozsahu okrem iného

dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane

spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov. V prípade sťažnosti

v záležitosti týkajúcej sa ochrany osobných údajov je Kupujúci

oprávnený obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov.

X.

Ochrana osobných údajov

1) Ochrana osobných údajov Kupujúceho je poskytovaná podľa

zákona č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov v platnom

znení.

2) Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov

Predávajúcim, a to na účely realizácie práv a povinností

z kúpnej zmluvy.

3) Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje

uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného

odkladu informovať Predávajúceho o zmene vo svojich

osobných údajoch alebo ich sám vo svojom používateľskom

účte zmeniť.

4) V prípade, že by sa Kupujúci domnieval, že Predávajúci alebo

spracovateľ (čl. X ods. 5) spracováva jeho osobné údaje

v rozpore s ochranou súkromného a osobného života

Kupujúceho alebo v rozpore s právnymi predpismi, môže:

a. požiadať Predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,

b. požadovať, aby Predávajúci alebo spracovateľ odstránil

5) Ak požiada Kupujúci o informáciu o spracovaní svojich

osobných údajov, je mu Predávajúci povinný túto informáciu

odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie

podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu

neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

takto vzniknutý stav.

XI.

Záverečné ustanovenia

VIII.

1) Registráciou sa Kupujúci zaväzuje na bezpodmienečné

dodržiavanie týchto obchodných podmienok a na ich

rešpektovanie.

2) Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný

(zahraničný) prvok, potom strany dohodujú, že vzťah sa riadi

českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa

vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

3) Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné

alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných

ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému

ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo

neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť

ostatných ustanovení.

4) Objednávka Kupujúceho vrátane obchodných podmienok je

archivovaná Predávajúcim v elektronickej podobe, Predávajúci

poskytne zmluvu spolu s obchodnými podmienkami

Kupujúcemu v textovej podobe v zmysle § 1819 OZ.

5) Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár pre

odstúpenie od kúpnej zmluvy.

6) Kontaktné údaje Predávajúceho: adresa pre doručovanie

Family Members Bohemia s.r.o., so sídlom Drahobejlova

2391/13, Libeň, 190 00 Praha 9.

Tieto zmluvné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1. 11. 2015.

3

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info